วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

...................เรื่อง Sandwiches
............... มาตรฐานการเรียนรู้ ต.1.1.4 และ ต.3.1.1
....................1. สาระสำคัญ ความสามารถในการอ่าน เป็นทักษะสำคัญสำหรับนักเรียนต้องได้รับการฝึกเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำไปใช้และเรียนรู้ต่อไป
....................2. จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกความหมายของคำศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้ บอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ เรียงลำดับขั้นตอนการทำอาหารได้ เติมคำศัพท์ได้ตรงกับความหมายของภาพ อ่านบทอ่านสั้น ๆ แล้วจับใจความสำคัญได้
................3. สาระการเรียนรู้ บทอ่านเรื่อง sandwiches
................4. กิจกรรมการเรียนการสอน
....................ขั้นก่อนอ่าน 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับอาหาร fast food ที่นักเรียนรู้จัก 3. นักเรียนทำเครื่งหมาย หน้ารูปภาพอาหารที่นักเรียนชอบ (เลือกได้มากกว่า 1 ชนิด) 4. ครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับอาหารที่นักเรียนชอบ 5. นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพอาหาร 6. นักเรียยนร่วมกันตรวจคำตอบแล้วฝึกอ่านคำศัพท์จากบัตรคำที่ครูแสดง
....................ขั้นระหว่างเรียน 7. นักเรียนฝึกอ่านอกเสียง เรื่อง sandwiches ตามครู 8. นักเรียนจับคู่ร่วมกันอ่าน เรื่อง sandwitches ครูให้นักเรียนอ่านเอาความไม่ต้องสนใจคำศัพท์ที่ไม่ทราบความหมาย โดยครูเดินดูและคอยให้ความช่วยเหลือ 9. ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่ไม่ทราบความหมายบนกระดานแล้วให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันหาความหมายจาก dictionary และครูจะบอกความหมายของคำที่นักเรียนตอบไม่ได้ 10. นักเรียนจับคู่อ่านออกเสียงบทอ่านร่วมกันและทำแบบฝึกที่1-2 โดยครูเดินดูและคอยให้ความช่วยเหลือแล้วตรวจคำตอบ 11. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านโดยครูตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ - Why do people in Bangkok eat a lot of sandwiches ? - Where does sandwitch first started ? - What does sandwitch come from ? - What is sandwitch made from ?
...................ขั้นหลังอ่าน 12. นักเรียนทำแบบฝึกที่ 3-5 ด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการจับใจความสำคัญ โดยครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่เข้าใจ จากนั้นจับคู่ตรวจคำตอบ 13. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคำตอบ
....................5. สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้
.................1. รูปภาพประกอบจากเรื่อง 2. บัตรคำศัพท์ 3. แบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง sandwitch 4. dictionary
....................6. การวัดและประเมินผล 1. แบบสังเกตการร่วมกิจกรรมการเรียน 2. ตรวจแบบฝึก 3. ตรวจแบบทดสอบ
.....................7. กิจกรรมเสนอแนะ ให้นักเรียนสืบค้นอาหารและขั้นตอนการทำอาหารจาก internet หรือค้นคว้าจากหนังสือตำราอาหารจากห้องสมุด ทำเป็นการบ้าน

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

5. travel


beach ;It is very beautiful.
sea ; It is very clean.
cave ; It is very big.
waterfall ; It is very nice.

4. Drink


milk ; It is good for you.
water ; It is very important for you.
tea ; You should not drink so much.
coffee ; It is not good for your health.
wine ; It is very expensive.
Would you like some drink ?

3. Food


eggs; There are a lot of eggs in the fridge.
meat ; There is a little meat in the fridge.
fish ; There are three fish in a jar.
pork ; There is some pork.

Are you hungry ? What would you like to eat ?

2. Greeting


Hello!
How are you ?
I'm fine.
And you ?

1. Introduce yourself


My name is Suda Jaidee. I am 15 years old. I study at Wat ling Khoob school. My favourite subject is English. In my free time I like listening to music. And How about you?

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการสอนที่ ..... เรื่อง .............
มาตรฐาน ...................
จุดประสงค์การเรียนรู้ .............................

Holiday


5. เมนูที่น่าอร่อย....

5. เมนูที่น่าอร่อย....
น่ากินจังเลย!