วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

...................เรื่อง Sandwiches
............... มาตรฐานการเรียนรู้ ต.1.1.4 และ ต.3.1.1
....................1. สาระสำคัญ ความสามารถในการอ่าน เป็นทักษะสำคัญสำหรับนักเรียนต้องได้รับการฝึกเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำไปใช้และเรียนรู้ต่อไป
....................2. จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกความหมายของคำศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้ บอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ เรียงลำดับขั้นตอนการทำอาหารได้ เติมคำศัพท์ได้ตรงกับความหมายของภาพ อ่านบทอ่านสั้น ๆ แล้วจับใจความสำคัญได้
................3. สาระการเรียนรู้ บทอ่านเรื่อง sandwiches
................4. กิจกรรมการเรียนการสอน
....................ขั้นก่อนอ่าน 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับอาหาร fast food ที่นักเรียนรู้จัก 3. นักเรียนทำเครื่งหมาย หน้ารูปภาพอาหารที่นักเรียนชอบ (เลือกได้มากกว่า 1 ชนิด) 4. ครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับอาหารที่นักเรียนชอบ 5. นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพอาหาร 6. นักเรียยนร่วมกันตรวจคำตอบแล้วฝึกอ่านคำศัพท์จากบัตรคำที่ครูแสดง
....................ขั้นระหว่างเรียน 7. นักเรียนฝึกอ่านอกเสียง เรื่อง sandwiches ตามครู 8. นักเรียนจับคู่ร่วมกันอ่าน เรื่อง sandwitches ครูให้นักเรียนอ่านเอาความไม่ต้องสนใจคำศัพท์ที่ไม่ทราบความหมาย โดยครูเดินดูและคอยให้ความช่วยเหลือ 9. ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่ไม่ทราบความหมายบนกระดานแล้วให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันหาความหมายจาก dictionary และครูจะบอกความหมายของคำที่นักเรียนตอบไม่ได้ 10. นักเรียนจับคู่อ่านออกเสียงบทอ่านร่วมกันและทำแบบฝึกที่1-2 โดยครูเดินดูและคอยให้ความช่วยเหลือแล้วตรวจคำตอบ 11. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านโดยครูตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ - Why do people in Bangkok eat a lot of sandwiches ? - Where does sandwitch first started ? - What does sandwitch come from ? - What is sandwitch made from ?
...................ขั้นหลังอ่าน 12. นักเรียนทำแบบฝึกที่ 3-5 ด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการจับใจความสำคัญ โดยครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่เข้าใจ จากนั้นจับคู่ตรวจคำตอบ 13. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคำตอบ
....................5. สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้
.................1. รูปภาพประกอบจากเรื่อง 2. บัตรคำศัพท์ 3. แบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง sandwitch 4. dictionary
....................6. การวัดและประเมินผล 1. แบบสังเกตการร่วมกิจกรรมการเรียน 2. ตรวจแบบฝึก 3. ตรวจแบบทดสอบ
.....................7. กิจกรรมเสนอแนะ ให้นักเรียนสืบค้นอาหารและขั้นตอนการทำอาหารจาก internet หรือค้นคว้าจากหนังสือตำราอาหารจากห้องสมุด ทำเป็นการบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

Holiday


5. เมนูที่น่าอร่อย....

5. เมนูที่น่าอร่อย....
น่ากินจังเลย!